Zadzwoń:

+48 534 449 233

Email:

mediator.pesta@gmail.com

Zakres Mediacji Rodzinnych I Mediator Rodzinny

Spis treści

1. Konflikty rodzinne

Konflikty rodzinne, ze swej natury, są powiązane z bardzo dużym i silnym ładunkiem emocjonalnym, co stanowi olbrzymie obciążenie dla wszystkich uczestników. Są to konflikty, których rozwój zazwyczaj jest długotrwały i rozciągnięty w czasie, drobne nieporozumienia, kolizje relacji i wartości, powodują nasilanie niezgody oraz zapętlanie nieporozumień. Brak umiejętności, jak i odpowiednich warunków do rozwiązywania drobnych zatargów na bieżąco doprowadza do kumulacji i konfliktu. Osoby pozostające w takich konfliktach nabierają poglądów o skrajnie różnej percepcji, zawężają się subiektywne punkty widzenia, zaczyna brakować dystansu, a dostrzeżenie szansy na powrót do pozytywnych relacji wydaje się być nieosiągalny. Geneza konfliktów rodzinnych jest usiana scysjami, jest to okres smutku i przykrych chwil, a raz wypowiedzianych słów niestety nie można już cofnąć. Suma tych przykrych zdarzeń generuje pętlę konfliktu, którą przez występujące animozje, trudno jest przeciąć. Są to sytuacje, które bardzo często wydają się nam, że są bez wyjścia. Towarzyszący ładunek emocjonalny doprowadza do zacierania się relacji i wartości. Oponenci są osadzeni we własnej wersji wydarzeń i oczekują, że druga strona powinna przyjąć naszą postawę i naszą prawdę. Podejmujemy wtedy skrajne decyzje, a najprostszą z nich jest ucieczka, rozwód. Natomiast to, co pierwotnie zbliżyło osoby, pozwoliło założyć rodzinę jest całkowitym przeciwieństwem występującego w tej chwili konfliktu. Wiele przyjemnych chwil, pozytywnych emocji, rozmowy, zrozumienie i w końcu porozumienie pozwoliły na zbudowanie relacji i wykiełkowanie uczucia. Dlatego też warto jest się nad tym głębiej zastanowić. Odpuścić, czy podjąć wyzwanie rozwiązania konfliktu?

2. Mediator rodzinny

Skoro dotarłaś/eś do tego akapitu to prawdopodobnie odpowiadając na powyższe pytanie skłaniasz się ku podjęciu wyzwania. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ wzięcie spraw w swoje ręce to akt wielkiej odwagi. Natomiast abstrahując od wielkich postulatów, zastanawiasz się co takiego może zrobić mediator rodzinny, że pomóc wyjść z tej patowej sytuacji? Najważniejszym jest podkreślenie, że mediacja jest poufna, a to oznacza, że mediatora rodzinnego oraz adwersarzy obowiązuje zachowanie tajemnicy. Mediator, bez zgody stron nie może zostać przesłuchany przed sądem. Zatem wszystko, co wybrzmi na mediacji pozostanie już tylko naszą tajemnicą. Mediator rodzinny jest osobą neutralną i bezstronną, która powstrzymuje się od ocen zachowania i stanowisk stron konfliktu. Stoi na straży zachowania równowagi pomiędzy stronami np. przez tonowanie emocji, co w mediacji rodzinnej jest najważniejsze. W mediacji rodzinnej kluczowe jest zbudowanie odpowiednich relacji, niezależnie od tego, czy konflikt jest okołorozwodowy, czy dotyczy związku nieformalnego, czy dotyczy relacji pomiędzy rodzeństwem. Mediator rodzinny oddzieli oponentów od konfliktu i pomoże dostrzec, że poza ich problemami są również bardzo ważne sprawy, które wymagają pilnego omówienia i uregulowania. Mediacja jest to proces, który wymaga pozostawienia przeszłości i ukierunkowania się na przyszłość i na rozwiązania. Mediacje rodzinne najczęściej dotyczą tematów opieki nad dziećmi, ustalenia kontaktów z dziećmi, czy partycypowania w kosztach utrzymania (alimentów). Są to sprawy ważne dla Państwa, ale jeszcze ważniejsze dla Państwa dzieci. Zbudowanie nieformalnej, luźnej i bezpiecznej atmosfery są podstawą do prowadzenia pozytywnej dyskusji. To wymaga rozmowy ukierunkowanej na wzajemne zrozumienie, dlatego też mediator rodzinny moderuje dyskusją tak, żeby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć, przedstawić swój punkt widzenia oraz potrzeby i oczekiwania. Mediator patrząc na genezę sporu niejako z lotu ptaka otrzymuje obiektywny obraz o konflikcie, co jest niezwykle ważne, żeby zbudować przestrzeń, w której można wypracować porozumienie i zawarcie ugody mediacyjnej.

3. Sprawy rodzinne

Mediacje w sprawach rodzinnych obejmują swoim zakresem wszystkie sprawy związane z podstawową komórką społeczną, jaką jest rodzina. Podczas mediacji można regulować relacje rodzic – rodzic, rodzice – dzieci i rodzeństwo – rodzeństwo. Celem mediacji rodzinnych jest nie tylko zabezpieczenie aktualnej sytuacji rodziny, ale i również spojrzenie na konflikt w kontekście przyszłości. Niniejsze ma szczególny wyraz w konstruowaniu planu wychowawczego dzieci. Do spraw rodzinnych zaliczymy również konflikty wewnątrz członkami rodziny, które najczęściej są konfliktami relacji. Innym przykładem sytuacji rodzinnej, powiązanym z mediacją cywilną będzie ustalenie zasad korzystania z części wspólnych nieruchomości, której wszystkimi współwłaścicielami są członkowie jednej rodziny.

4. Przykłady spraw rodzinnych

Najczęstszymi konfliktami, które są przedmiotem postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych są:

 • sposób rozstania,
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie,
 • podział majątku,
 • ustalenie opieki i kontaktów z dzieckiem,
 • władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka,
 • wysokość alimentów,
 • ustalenie planu wychowawczego,
 • wydanie paszportu,
 • wakacje poza granicami kraju,
 • wybór kierunku edukacji dziecka,
 • kontakty z dalszą rodziną, 
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • konflikty między rodzicami a dziećmi (także dorosłymi dziećmi),
 • ustalenie zasad opieki nad członkami rodziny.

5. Ugoda Mediacyjna w sprawach rodzinnych

Mediacja jest dopuszczalna wszędzie tam, gdzie możliwe jest zawarcie ugody przed sądem.

Kodeks Postępowania Cywilnego nie wprowadza definicji ugody mediacyjnej i ugody sądowej. W tym celu należy odwołać się do definicji ugody zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać”.

Przykładami spraw, w których możliwość zawarcia ugody została wyłączona, są:

 • orzeczenie rozwodu i separacji,
 • sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące unieważnienia małżeństwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienia,
 • sprawy o uznanie za zmarłego,
 • sprawy o stwierdzenie zgonu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • prawa niezbywalne – osobiste, prawo do wynagrodzenia,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu, upominawczym przed wydaniem nakazu zapłaty,
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym przed wydaniem nakazu zapłaty.

 

Należy dodać, że możliwość zawarcia ugody sądowej jest wyłączona w sprawach, w których co najmniej jedna ze stron nieznana z miejsca pobytu jest reprezentowana przez kuratora procesowego.

Jak wszcząć procedurę mediacji

Jeżeli postępowanie jest w sądzie

Na każdym etapie postępowania sąd namawia do zawarcia ugody, a w szczególności w drodze mediacji. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji możesz złożyć na każdym etapie postępowania. Nawet, jeżeli strona wstępnie odmówi mediacji, a w toku dalszego postępowania jej stanowisko się zmieni to nie stoi to na przeszkodzie złożenia kolejnego wniosku o mediację.

Wyślij wniosek o mediację

W celu zaproszenia do mediacji należy złożyć wniosek mediacyjny, który możesz pobrać poniżej. Wniosek musi zostać czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną. Wniosek o wszczęcie procedury mediacyjnej możesz wysłać listem poleconym na adres: ul. Królowej Jadwigi 3a, 14-200 Iława, na adres e-mail: mediator.pesta@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz na dole tej strony.

Wniosek i formularz kontaktowy

Pobierz wniosek Mediacyjny
FORMULARZ KONTAKTOWY