Zadzwoń:

+48 534 449 233

Email:

mediator.pesta@gmail.com

Mediacje kredytów frankowych

Mediacje Frankowe

Możliwość skorzystania z mediacji

Osoby posiadające kredyt we frankach szwajcarskich mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów — mediacji. Mediacje można podjąć na etapie postępowania sądowego, na każdym jego etapie. Sądy zachęcają strony do korzystania z mediacji w sprawach frankowych. Innym, równie dobrym rozwiązaniem jest próba dojścia do porozumienia na etapie przed sądowym. Pozwala to na znaczące obniżenie kosztów procesu i szybsze zakończenie problemów generowanych przez wysoki kurs franka szwajcarskiego. Warto podkreślić, że mediacja to sposób na rozwiązywanie konfliktów, właściwie w każdej sferze życia społecznego. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora można prowadzić negocjacje. Mediacja jest sposobem dochodzenia do kompromisu, który wymaga, żeby obydwie strony poczyniły pewne ustępstwa.

Mediacja jest procedurą dobrowolną i jest możliwa wtedy, gdy jej przyszli uczestnicy wyrażą zgodę. W postępowaniu sądowym mediacja rozpoczyna się poprzez wydanie przez sąd stosowanego postanowienie. W przypadku mediacji pozasądowych wszyscy kredytobiorcy frankowi muszą złożyć odpowiedni wniosek o mediacje, a gdy zgodę wyrazi również bank, to kolejnym etapem jest podpisanie umowy o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Zadaniem mediatora jest usprawnienie i udrożnienie komunikacji pomiędzy stronami. Mediator pomaga w wyrażeniu swoich stanowisk i zaprezentowanie ich drugiej stronie. Zadaniem mediatora nie jest reprezentowanie interesów którejkolwiek ze stron, pozostaje on neutralny i bezstronny w sprawie. Mediator nie jest sędzią rozstrzygającym spór, lecz pomocnikiem w znalezieniu atrakcyjnego i najlepszego rozwiązania dla zwaśnionych stron. Mediator nie reprezentuje żadnego z uczestników mediacji, nie ocenia i nie podpowiada.

Sprawy w kredytach frankowych wymagają szerokiej analizy skutków pod kątem finansowym. Biorąc pod uwagę proponowane przez niektóre banki przewalutowanie pozostałej kwoty kredytu, po niższym kursie niż obecny kurs franka szwajcarskiego wymaga wyliczenia pozostałego kapitału do spłaty.

Obecnie obserwuje się, że konkretne warunki ugód zostało wypracowanych przez kilka banków. Takie propozycje ugody traktują kredyty frankowe w taki sposób, jakby od chwili ich udzielenia były one kredytami złotowymi.

74% mediacji w sprawach kredytów frankowych kończy się podpisaniem umowy mediacyjnej - mediacje z bankami

Mediacje w sprawie frankowej vs proces sądowy

Wytoczenie powództwa i wejście na ścieżkę postępowania sądowego nie należy do łatwych decyzji. Oczywiście, jest to zrozumiałe, każdy proces to nerwy, stres, ale i również ryzyko przegrania procesu i ponoszenia dodatkowych kosztów. W mediacji nie ma przegranych, ponieważ strony postępowania mają wpływ na kształt ugody mediacyjnej, a w skrajnych przypadkach mogą zdecydować się na zerwanie mediacji. Jednakże bez wątpienia postępowanie mediacyjne ma unikatową cechę poczucia sprawczości i dlatego też z odpowiedzią na ten problem przychodzą mediacje frankowe.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego od października 2021 roku do końca maja 2022 roku zakończono aż 20329 postępowań mediacji frankowych. Z całej tej sumy aż w 15001 postępowaniach doszło do zawarcia ugody mediacyjnej, a 5328 postępowań zakończyło się niepowodzeniem. Z tego wynika, że ugody mediacyjne zawarto w prawie 74% procesach mediacji. Można powiedzieć, że jest to bardzo dobry wynik.

Kolejną bardzo ważną kwestią, którą należy poruszyć, jest szybkość postępowania. Większość mediacji udaje się zakończyć w ciągu 3 miesięcy. Natomiast postępowania sądowe trwają latami, a czas działa na niekorzyść frankowiczów. Zmieniające się warunki gospodarcze i niepewność jutra sprawiają, że możliwość szybkiego rozwiązania problemu kredytów frankowych poprzez mediacje jest jej największym atutem.

Pozasądowa ugoda mediacyjna w sprawie frankowej może być, po złożeniu stosownego wniosku, zatwierdzona przez sąd powszechny. Wraz z uzyskaniem zatwierdzenia ugoda zawarta przed mediatorem nabiera mocy ugody sądowej i nabiera charakteru powagi rzeczy ugodzonej.

Mediacja z bankiem okazuje się być słusznym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę niskie koszty mediacji, a w przypadku jej niepowodzenia możliwość obniżenia opłaty od złożenia pozwu o 400 zł to finalnie koszty wpisu, jakie musi pokryć strona powodowa wynoszą jedynie 600 zł.

Mediacje przed KNF

Mediacje frankowe prowadzone przed Komisją Nadzoru Finansowego cieszą się złą sławą. Na jaw wyszło, że ramy ugód są już wcześniej przygotowane, banki są bardzo niechętne do ustępstw, a sama mediacja to zazwyczaj jedno i to około godzinne spotkanie. Dochodzi do tego problem, jak informuje KNF, bardzo duża liczba mediatorów (ponad 100) pracuje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas gdy mediacje prowadzą osoby pracujące w organie nadzorczym wobec banku – rodzi to uzasadnione obawy o właściwą postawę i bezstronność niniejszych mediatorów. Warto również przypomnieć, że szef KNF twardo staje po stronie banków, co wyraźnie pokazał podczas ostatniej rozprawy przed TSUE.

W związku z powyższym warto, jest przemyśleć skorzystanie z usług niezależnego mediatora, którego cechy obiektywności i bezstronności nie będą budzić najmniejszych wątpliwości. Wypracowanie atrakcyjnej ugody to z perspektywy mediatora trudny proces, jednak jest to możliwe dzięki zaangażowaniu dwóch stron konfliktu i ukierunkowania się na przyszłość.

Jak wszcząć procedurę mediacji

Jeżeli postępowanie jest w sądzie

Na każdym etapie postępowania sąd namawia do zawarcia ugody, a w szczególności w drodze mediacji. Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji możesz złożyć na każdym etapie postępowania. Nawet, jeżeli strona wstępnie odmówi mediacji, a w toku dalszego postępowania jej stanowisko się zmieni to nie stoi to na przeszkodzie złożenia kolejnego wniosku o mediację.

W okresie od października 2021 roku do końca maja 2022 roku było zaledwie 650 mediacji frankowych poza Systemem Obsługi Sądu Polubownego przy KNF. W stosunku do ogólnej liczby mediacji w sprawach kredytów frankowych jest to niewielki ułamek. Trudno jest wskazać jednoznaczną przyczynę takiego stanu rzeczy, lecz biorąc pod uwagę moje doświadczenie, wynika to z małej świadomości konsumentów i niskiej wiedzy społeczeństwa o mediacji. 

Wyślij wniosek o mediację

W celu zaproszenia do mediacji należy złożyć wniosek mediacyjny, który możesz pobrać poniżej. Wniosek musi zostać czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną. Wniosek o wszczęcie procedury mediacyjnej możesz wysłać listem poleconym na adres: ul. Królowej Jadwigi 3a, 14-200 Iława, na adres e-mail: mediator.pesta@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz na dole tej strony.

Wniosek i formularz kontaktowy

Pobierz wniosek Mediacyjny

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY